026-43212000

راهنمای کامل نگهداری شفلرا ابلق

راهنمای کامل نگهداری شفلرا ابلق

نور

نور

گیاه شفرا به نور متوسط تا زیاد غیر مستقیم نیاز دارد و آن را در نزدیکی پنجره های آفتابگیر قرار داده تا همیشه شاداب باشد. از قرار دادن این گیاه در معرض نور مستقیم خورشید خودداری شود و در صورتی که برگها بسیار کشیده و به یک سمت چرخیده اند باید بدانید که نور دریافتی گیاه زیاد است.

آبیاری

آبیاری

این گیاه به آبیاری زیاد در فصول رشد و آبیاری کم در فصول سرد نیاز دارد. اجازه دهید سطح خاک خشک شود و سپس آن را آبیاری کنید. شفلرا به آبیاری زیاد حساس است و دچار ریزش برگ می‌شود. همچنین رطوبت همیشگی خاک سبب پوسیدگی ریشه و در نهایت از بین رفتن گیاه می‌شود.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

NPK 13 13 13 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر

کود PK40 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

این گیاه به آبیاری زیاد حساس است بنابراین باید خاک آن سبک و دارای زهکشی بالایی باشد تا آب اضافی را به راحتی از خود عبور دهد. بهترین خاک برای گل شفلرا خاک لیمونی است.

humidity 1

رطوبت

خشکی هوا و کاهش رطوبت منجر به کاهش رشد گیاه و تغییر رنگ آن می شود. در صورتی که اقلیم منطقه گرم و خشک است، می توان از طریق غبارپاشی رطوبت گیاه را تأمین کرد.

دما

دما

بهترین دما برای نگهداری شفلرا ابلق 18 الی 27 درجه سانتی گراد است. بلند شدن ساقه گیاه آپارتمانی شفلرا و کج شدن آن، نشانه بالا بودن دمای محیط پیرامون گیاه است.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• شپشک آرد آلود: پیدایش توده های پنبه ای سفید رنگ نشانه ی این آفت است.

• شپشک سپردار: قهوه ای شدن سطح زیرین برگ ها نشان از آلوده شدن گیاه شپشک سپردار است.

• زرد شدن برگ : زرد شدن برگ ها و ایجاد تار عنکبوت در بخش زیرین گیاه، خبر از آلوده شدن گیاه به کنه را می دهد.

• دراز شدن ساقه ها و فاصله بین برگ ها: هوای گرم باعث این عارضه می شود.

• رنگ پریدگی و زردی برگ ها: کمبود عناصر غذایی موجب زردی برگ می شود.

• آویزان شدن برگ ها: گیاه تشنه است.