کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین

کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین

کود کامل آلی حاوی اسیدآمینه زرگرین ترکیبی مایع مشتق از دانه غلات می­باشد، که دارای نیتروژن، فسفر، پتاسیم، عناصر غذایی کم مصرف همراه با انواع آمینواسیدها، مواد آلی، پلی ساکاریدها و  لاکتیک اسید می­باشد.

محیط اسیدی کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین به دلیل وجود لاکتیک اسید حاصل از فعالیت لاکتوباسیلوس­ها در طی فرآیند تخمیر می­باشد. لاکتیک اسید یک اسید آلی طبیعی است که به دلیل کاهش pH خاک و خاصیت کلات کنندگی موجب افزایش جذب عناصر غذایی می­شود. کود مایع آلی ارگانیک زرگرین تاثیر بسزایی در اصلاح pH خاک­های آهکی دارد و سبب ایجاد محیطی مناسب برای جذب عناصر توسط گیاهان می­گردد.

کود کامل ارگانیک زرگرین حاوی آمینواسید بوده که باعث افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش ­های محیطی مانند گرما، سرما، خشکی و شوری می­شود. همچنین سبب کاهش اثرات گیاه سوزی ناشی از سموم می­گردد. آمینواسیدها عوامل مهم کلات کننده می ­باشند که موجب افزایش جذب عناصر غذایی در گیاهان می­گردند.

وجود مقادیر بالای مواد آلی (۳۰٪) در کود کامل ارگانیک زرگرین باعث بهبود خواص فیزیکی (بهبود تخلخل خاک، افزایش ظرفیت نگهداری آب، کاهش فرسایش خاک)، شیمیایی (افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک، اصلاح شوری خاک، کاهشpH) و بیولوژیکی (افزایش فعالیت میکرو ارگانیسم­ ها) خاک شده که در نهایت  موجب بهبود حاصلخیزی خاک می­گردد.

گواهینامه ثبت مواد کودی : ۴۹۸۰۹

مشخصات (وزنی / وزنی) کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین

تجزیه ضمانت شده
اسیدآمینه کل (٪)۲۵آهن (Fe) (mg/kg)۱۰۰۰
اسیدآمینه آزاد (٪)۶روی (Zn) (mg/kg)۵۰۰
نیتروژن کل (N) (٪)۳منگنز (Mn) (mg/kg)۶۰۰
فسفر قابل جذب (P۲O۵) (٪)۲/۵کلسیم (CaO) (mg/kg)۵۰۰۰
پتاسیم محلول در آب (K۲O) (٪)۲کربن آلی (OC) (٪)۱۱
ماده آلی (OM) (٪)۳۰pH۳.۵

مزایا و ویژگی های کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین

مزایا و ویژگی ها
بهبود کیفیت خاک از نظر فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکیبهبود عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی
افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش های محیطی و زیستیبهبود فرايند جذب عناصر
کاهش میزان مصرف کودهای شیمیاییافزایش عملکرد محصول

مقدار و شیوه مصرف کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین

نوع محصولدفعات استفادهمحلول پاشی (لیتر در ۱۰۰۰ لیتر اب) آبیاری تحت فشار (لیتر در هکتار) آبیاری سطحی (لیتر در هکتار)
محصولات باغی۳ - ۲۵ - ۴۴۰ - ۳۰۵۰ - ۴۰
محصولات زراعی۴ - ۲۴ - ۳۳۰ - ۲۰۴۰ - ۳۰
گیاهان آپارتمانی۴ - ۳یک الی دو سی سی در ۱ لیتر آب-دو الی چهار سی سی در ۱ لیتر آب

کاربرد کود کامل ارگانیک زرگرین در محصولات گلخانه ای

مزایا و ویژگی ها
افزایش حجم ریشه در نشاءافزایش مقاومت گیاه به استرس
افزایش رشد رویشیتولید محصولات ارگانیک و صادرات محور
تعدیل مقدار EC در بسترهای کشت هیدروپونیککاهش هزینه های تولید

مقدار و شیوه مصرف کود کامل ارگانیک زرگرین در محصولات گلخانه ای

نوع محصولدفعات استفادهمحلول پاشی (لیتر در ۱۰۰۰ لیتر اب) آبیاری تحت فشار (لیتر در هکتار)
محصولات جالیزیبعد از انتقال نشاء۳ - ۲۳ - ۲
محصولات جالیزیقبل از گلدهی۴ - ۳۴ - ۳
محصولات جالیزیبعد از تشکیل میوه (به صورت دوره ای)۴ - ۳۵- ۴
سبزیجات برگیبعد از انتقال نشاء۳ - ۲۳ - ۲
سبزیجات برگیاواسط دوره رشد۴ - ۳۴ - ۳
سبزیجات برگی۲۰-۱۵ روز قبل از برداشت۴ - ۳۴ - ۳
کشت های هیدروپونیکاستفاده در تمامی مراحل رشدی به منظور آبشویی بستر کشت با مقدار 5-4 لیتر در هزار لیتر آب

 

صفحه اینستاگرام گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام ( زرگرین )

Amino AcidsFree Amino AcidsSymbol
Arginine۰.۷۳Arg
Alanine۰.۵Ala
Cysteine۰.۵Cys
Proline۰.۴۹Pro
Glycine۰.۴Gly
Phenylalanine۰.۴Phe
Threonine۰.۳۹Thr
Valine۰.۳۷Val
Serine۰.۳۳Ser
Glutamine۰.۳۲Gln
Tyrosine۰.۲۷Tyr
Lysine۰.۲۴Lys
Tryptophan۰.۲۴Trp
Isoleucine۰.۲۱Ile
Leucine۰.۲۱Leu
Methionine۰.۱۹Met
Histidine۰.۱۳His
Aspartic Acid۰.۰۸Asp