کود فسفات پتاسیم مایع زرگرین

کود فسفات پتاسیم مایع زرگرین

فسفر جزئی از ساختار پروتئین های سلول به حساب می آید و برای تشكیل دانه و توسعه ریشه ضروری می باشد. همچنین در تنظیم فتوسنتز و فعالیت گره ها نقش داشته و ازاین طریق موجب افزایش رشد و نمو گیاه می گردد.

پتاسیم نیز در تمام فرآیندهای متابولیسمی گیاه نقش دارد و وظایف برقراری پتانسیل اسمزی، سنتز پروتئین، باز و بسته شدن روزنه ها، فتوسنتز و تعادل آنیونی را در گیاه به عهده دارد.

کود فسفات پتاسیم مایع زرگرین با داشتن درصدهای مناسبی از فسفر و پتاسیم، ضمن افزایش سرعت رشد ریشه، موجب فعال نگه داشتن بسیاری از آنزیم های مهم گیاهی می گردد که نقش مهمی در رسیدگی محصول دارند.

از جمله خصوصیات این کود می توان به انتقال قند و نشاسته به اندام های ذخیره ای گیاهان مانند میوه، دانه و ریشه اشاره کرد. این کود نقش بسیار مهمی در افزایش اندازه میوه، وزن میوه، رنگ گیری، افزایش انبارداری و رسیدگی محصول دارد.

کود فسفات پتاسیم مایع زرگرین با دارا بودن آمینواسیدهای آزاد نقش مهمی در استحکام دیواره سلولی گیاه و درنتیجه افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی دارد. همچنین وجود مواد آلی در این کود باعث بهبود پایداری خاکدانه ها، افزایش ظرفیت نگهداری آب و هوا و جلوگیری از هدر رفتن عناصر غذایی می شود.

 

گواهینامه ثبت مواد کودی : ۳۳۸۰۴

 

 

 

 

 

 

مشخصات کود فسفات پتاسیم مایع زرگرین

تجزیه ضمانت شدهمقدار (W/W)
پتاسیم محلول در آب (K۲O) (٪)۱۰
فسفر قابل استفاده (P۲O۵) (٪)۱۵
اسیدآمینه آزاد (٪)۳
کربن آلی (OC) (٪)۹
ماده آلی (OM) (٪)۲۰
pH۵ - ۴

مزایا و ویژگی های کود فسفات پتاسیم مایع زرگرین

مزایا و ویژگى ها
افزایش رشد ریشهبهبود کیفیت محصولات
افزایش انباردارى محصولاتافزایش مقاومت گیاه در برابر تنش هاى محیطى
بهبود رنگ و طعم محصولاتافزایش راندمان تولید

مقدار و شیوه مصرف کود فسفات پتاسیم مایع زرگرین

نوع محصولمحلول پاشی (لیتر در ۱۰۰۰ لیتر اب)آبیاری (لیتر در هکتار)نحوه مصرف
محصولات باغی۴ - ۳۲۰ - ۱۵دو الی سه بار در طول دوره رشد
محصولات زراعی۳ - ۲۱۵ - ۱۰دو الی سه بار در طول دوره رشد
محصولات گلخانه ای۲/۵ - ۲۱۵ - ۱۰دو الی سه بار در طول دوره رشد

 

صفحه اینستاگرام گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام ( زرگرین )