کود بذرمال زرگرین

کود بذرمال زرگرین

کـود بذرمـال زرگریـن حاوی دو عنصـر مهـم روى و فسـفر به همراه کیتوسان است. روى بـا افزایـش تولیـد هورمـون هـاى گیاهــى (اکســین) موجــب افزایــش ســرعت جوانــه زنــى و فســفر باعــث افزایـش سـرعت رشـد و حجـم ریشـه مـى گـردد.

اسـتفاده از ایـن دو عنصـر مهـم و حیاتــى از طریــق بذرمــال ســبب افزایــش درصــد جوانــه زنــى، افزایــش رشــد ریشـه و سـاقه، یـک دسـت شـدن جوانـه زنـى، افزایـش جـذب آب و عناصر غذایـى مى شود.

وجه تمایز کود بذرمال زرگرین با سایر کودهای موجود در بازار وجود کیتوسان است. کیتوسان محرک زیستی است که باعث افزایش درصد جوانه زنی بذر و همچنین افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش­های محیطی و بیماری­ های قارچی (به ویژه پوسیدگی طوقه و ریشه) می­گردد.

گواهینامه ثبت مواد کودی : ۶۳۶۳۳

 

مشخصات کود بذرمال زرگرین

تجزیه ضمانت شدهمقدار (W/W)
روی کل (Zn) (٪)۱۰
فسفر کل (P۲O۵) (٪)۱۰
کیتوسان (٪)۰/۵

مزایا و ویژگی های کود بذرمال زرگرین

مزایا و ویژگی ها
افزایش درصد جوانه زنى
افزایش سرعت رشد ریشه
یکنواختى جوانه زنى بذر
استقرار بهتر و مناسب تر گیاهچه
افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش هاى محیطى
افزایش مقاومت در برابر آلودگى هاى قارچى

مقدار و شیوه مصرف کود بذرمال زرگرین

نام محصولمیزان مصرف (لیتر در یک تن بذر)
گندم و جو۵ - ۴
ذرت۴ - ۳
چغندر قند۳ - ۲
دانه های روغنی۴ - ۳
حبوبات۵ - ۴
سبزی و صیفی۳ - ۲/۵

 

صفحه اینستاگرام گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام ( زرگرین )