کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن

کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن

کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگرین دارای نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آمینواسید و مواد آلی با محیط اسیدی می باشد که برای تمامی مراحل رشد گیاه و اقلیم های مختلف پیشنهاد می گردد. این کود موجب افزایش رشد رویشی و زایشی در گیاهان و در نهایت باعث افزایش کیفیت و عملکرد نهایی محصول می گردد.

این ترکیب به دلیل مقادیر متعادل نیتروژن، فسفر و پتاسیم موجب رشد همزمان ریشه و اندام هوایی می گردد. کوددهی با کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگرین علاوه بر تامین عناصر اساسی برای گیاهان، خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را نیز بهبود می بخشد.

وجــود آمینواســید در این ترکیب باعــث افزایــش جــذب عناصــر غذایــى، افزایــش مقاومــت گیــاه در برابــر تنــش هــاى محیطــى (گرمــا، ســرما، خشــکى و…)، افزایــش سبزینگى گیاهان، افزایش تعداد میوه و در نهایت افزایش عملکرد محصول مى گردد. این کود را می توان به صورت محلول پاشی و کودآبیاری مورد استفاده قرار داد.

 

گواهی نامه ثبت مواد کودی : ۸۳۰۴۴

مشخصات کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن

تجزیه ضمانت شدهمقدار (W/W)مقدار (W/V)
نیتروژن کل (N)۱۰۱۳
فسفر قابل استفاده (P۲O۵)۱۰۱۳
پتاسیم محلول در آب (K۲O)۱۰۱۳
اسیدآمینه آزاد۳۳/۹
کربن آلی (OC)۷۹/۱
ماده آلی (OM)۱۲۱۵/۶
pH۵ - ۴۵ - ۴

مزایا و ویژگی های کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن

مزایا و ویژگی ها
افزایش رشد رویشى و زایشیافزایش مقاومت به تنش هاى محیطى
اصلاح ویژگى هاى فیزیکى، شیمیایى و بیولوژیکی خاکافزایش کیفیت محصولات
افزایش عملکرد محصولخاصیت کلات کنندگى و جذب بیشتر عناصر غذایى

مقدار و شیوه مصرف کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن

نوع محصولمحلول پاشی (در ۱۰۰۰ لیتر اب)آبیاری (لیتر در هکتار)
محصولات باغی۴ - ۳۲۰ - ۱۵
محصولات زراعی۳ - ۲۱۵ - ۱۰
محصولات گلخانه ای۲/۵ - ۲۱۰ - ۸

 

صفحه اینستاگرام گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام ( زرگرین )