026-43212000

راهنمای کامل نگهداری نخل شامادورا

راهنمای کامل نگهداری نخل شامادورا

نور

نور

نیاز به نور غیر مستقیم و ملایم دارد. این گیاه شرایط نور کم را می تواند تحمل کند.

آبیاری

آبیاری

خشک شدن خاک (1 تا 2 سانتی­متر) از نشانه های نیاز به آبیاری مجدد است.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

PK40 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر + کود میکرو میکس زرگرین

محلول پاشی کود آلی مایع زرگرین (2-3 سی سی در یک لیتر آب)

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

خاک این گیاه باید سبک و با زهکش بالا باشد. مخلوطی از خاک کمپوست، خاک باغچه و ماسه برای این گیاه مناسب است.

humidity 1

رطوبت

شامادورا دوست­دار رطوبت است و برای تامین رطوبت آن روش غبار پاشی مناسب است.

دما

دما

دمای مناسب شامادورا 20 تا 25 درجه سانتی­گراد است. اگر دمای محیط کمتر از 10 درجه سانتی گراد باشد باعث از بین رفتن آن می شود.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• آفت کنه: اگر در سطح زیرین برگ متوجه تار عنکبوت شدید نشانه وجود کنه است.

• پوسیدگی ریشه ها: آبیاری زیاد این مشکل را به وجود می آورد.

• زرد شدن برگ ها: به علت کافی نبودن عناصر غذایی، برگ ها تغییر رنگ می دهند.

• آفت شپشک: توده های سفید رنگ روی برگ و ساقه نشانه وجود شپشک است.