026-43212000

همایش آموزش زرگرین با حضور آقای دکتر حسین حکم آبادی تهران، جهاد کشاورزی جواد آباد-ورامین

همایش آموزش زرگرین با حضور آقای دکتر حسین حکم آبادی

پسته یکی از محصولات استراتژیک ایران می باشد. از این رو نگهداری و تغذیه اصولی این محصول پر ارزش دارای اهمیت ویژه ای می باشد. شرکت زرگرین جهت افزایش آگاهی کشاورزان در مورد مدیریت باغات پسته در زمستان، با حضور آقای دکتر حسین حکم آبادی همایش آموزشی در تهران، شهرستان جوادآباد ورامین برگزار نموده است. همچنین شرکت زرگرین مزایای استفاده از کودهای آلی و ارگانیک را نسبت به کودهای معدنی و شیمیایی را در باغ های پسته مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.