026-43212000

راهنمای کامل نگهداری گندمی ابلق

راهنمای کامل نگهداری گندمی ابلق

نور

نور

نیاز به نور غیر مستقیم ، ملایم تا نسبتا زیاد دارد. این گیاه شرایط نور کم را می تواند تحمل کند ولی نور مناسب باعث پر رنگ و درخشان شدن برگ های آن می گردد.

آبیاری

آبیاری

خشک شدن سطح خاک (5/2 تا 3 سانتی¬متر) از نشانه های نیاز به آبیاری مجدد است.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

NPK 13 13 13 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر محلول پاشی کود آلی مایع زرگرین (2-3 سی سی در یک لیتر آب)

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

خاک این گیاه باید اندکی سبک باشد. مخلوطی از خاک کمپوست، خاک باغچه و ماسه برای این گیاه مناسب است.

humidity 1

رطوبت

گل گندمی دوست¬دار رطوبت است و برای تامین رطوبت آن روش غبار پاشی و ساخت جزیره مناسب است.

دما

دما

دمای مناسب گل گندمی ابلق 18 تا 24 درجه سانتی¬گراد است

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• کم رنگ شدن نوار های میانی برگ ها: علت اصلی این مشکل نور، نور مورد نیاز گیاه است. گیاه را در محل پر نور قرار دهید.

• خشک شدن و سوختگی نوک برگ: نور مستقیم آفتاب باعث خشک شدن و سوختگی نوک برگ های گل گندمی می شود.

• آفت کنه: اگر در سطح زیرین برگ متوجه تار عنکبوت شدید نشانه وجود کنه است.