026-43212000

درباره زرگرین

درباره زرگرین

گـروه صنعتـى پژوهشـى فرهیختـگان زرنـام بـه عنــوان یــک گــروه غــلات محــور در عرصــه صنایــع کشــاورزى، غذایــى، دارویــى و خــوراک دام فعالیت دارد. ایـن شـرکت بـا برنـد تجـارى زرگریـن یکـى از شــرکت هــاى گــروه صنعتــى پژوهشــى زر مــى باشـد کـه از سال 1395 اقـدام بـه تولیـد و تامیـن نهـاده هاى کشــاورزى نمــوده اســت. پالایشــگاه غــلات زر همــواره بــه عنــوان بــزرگ تریــن مجتمــع اختصاصــى پالایــش غــلات بــا فــرآورى روزانــه هـزاران تـن غـلات عـلاوه بـر تامیـن مـواد مورد نیــاز صنایــع غذایــى و دارویــى ســعى در رفــع دغدغه هاى صنعت کشاورزى دارد. گـروه صنعتـى پژوهشـى فرهیختـگان زرنـام در راسـتاى رفـع دغدغه هـاى صنعـت کشـاورزى، تامیــن امنیــت غذایــى، حفاظــت از محیــط زیســت، افزایــش راندمــان تولیــد، کاهــش بهــاى تمــام شــده محصـولات کشـاورزى، جلوگیـرى از خـروج بـى رویــه ارز، ارز آورى، بومــى ســازى تولیــد کــود، تولیــد محصــولات سالم و صــادرات محــور گامــى بلنــد در راســتاى توســعه کشــاورزى پایـدار، ایجـاد اشـتغال، تامیـن امنیـت غذایى و رفــع وابســتگى کشــور بــه نهــاده هــاى کشاورزى خارجى و وارداتى برداشته است. این شـرکت بـا شـناخت کافـى و تحقیقـات لازم در خصــوص صنعــت کشــاورزى و نیازمنــدى هــاى آن اقــدام بــه فرمولاســیون و تولیــد کودهـاى مناسـب بـراى اقلیـم هـا و محصـولات مختلـف کشـاورزى نمـوده اسـت. لازم بـه ذکـر اســت کــه تولیــدات ایــن مجموعــه موفــق بــه اخـذ گواهـى ارگانیـک مطابـق بـا اسـتانداردهاى روز اتحادیــه اروپــا، از شــرکت Bio Inspecta کشـور سـوئیس شـده و گامـى مهـم در تولیـد نهاده هاى ارگانیک و سالم برداشته است.

zargreen

 

گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام در راستای رفع دغدغه های صنعت کشاورزی، تامین امنیت غذایی، افزایش سلامت جامعه، حفاظت از محیط زیست، افزایش راندمان تولید، کاهش بهای تمام شده محصولات کشاورزی، جلوگیری از خروج بی رویه ارز، ارز آوری، بومی سازی تولید کود، تولید محصولات سلامت و صادرات محور و …، گامی بلند در راستای توسعه کشاورزی پایدار، ایجاد اشتغال، تامین امنیت غذایی و رفع وابستگی کشور به نهاده های کشاورزی خارجی و وارداتی برداشته است.

 

این شرکت با شناخت کافی و تحقیقات لازم در خصوص صنعت کشاورزی و نیازمندی های آن اقدام به فرمولاسیون و تولید کودهای مناسب برای اقلیم ها و محصولات مختلف کشاورزی نموده است. لازم به ذکر است که تولیدات این مجموعه موفق به اخذ گواهی ارگانیک مطابق با استاندارهای روز اتحادیه اروپا، از شرکت Bio Inspecta کشور سوئیس شده و گامی مهم در تولید نهاده های ارگانیک و سالم برداشته است.

پیشگام در تولید کود ارگانیک

پیشگام در تولید کود ارگانیک

یکی از اهداف زرگرین ساخت و فرمول کودهای ارگانیک و سالم جهت تغذیه گیاهان توسط کشاورزان در سراسر جهان می باشد. ما دائما در حال تحقیق و جمع آوری اطلاعات برای توسعه و ساخت کودهای جدید کشاورزی جهت عبور از چالش های کشاورزی، افزایش بازدهی، افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و حفظ محیط زیست می باشیم.

افزایش بازدهی کشاورزی​

افزایش بازدهی کشاورزی

جهت تامین غذای جمعیت رو به رشد جهان با استفاده از منابع رو به اتمام کشاورزی (زمین، آب و مواد معدنی) نیاز به مدرن کردن کشاورزی می باشد. زرگرین متعهد است که پیشرفت‌های مهمی را برای حداکثر بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی ایجاد کند تا غذای سالم بیشتری برای انسان ها تولید شود.

افزایش بازدهی کشاورزی​

کشاورزی پایدار

زرگرین به عنوان تولید کننده نهاده کشاورزی ارگانیک، حفظ محیط زیست و منابع کشاورزی (زمین، آب و مواد معدنی) را سرلوحه اهداف خود قرار داده است. ما با تلاش های مستمر به دنبال ساخت و توسعه کودهای کشاورزی مطابق با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل برای حفظ محیط زیست و به حداقل رساندن آسیب های ناشی از کشاورزی به محیط زیست می باشیم.

افزایش بازدهی کشاورزی​

ذهنیت کشاورز محور

در زرگرین ما مانند کشاورزان فکر می کنیم. ما با آشنایی با کار کشاورزی و آگاهی از چالش های پیش روی کشاورزان، سعی در ارائه خدمات و محصولات با کیفیت متناسب با انتظارات و خواسته های کشاورز را داریم. تیم‌ فنی زرگرین در سراسر ایران دارای ارتباط مستمر با کشاورزان و تولید کنندگان می باشد و با اطلاع از خواسته و دغدغه های کشاورزان سعی در اصلاح و تولید کودهای جدید را دارد.

طرح موفق کشاورزی
0
سال فعالیت
+ 0
مشتری
+ 0

ایمیل خود را وارد کنید و جدیدترین ها را از زرگرین دریافت کنید

جدیدترین ها را از زرگرین دریافت کنید

خبرنامه زرگرین شما را در جریان اطلاعات پیشرفته تغذیه گیاهان قرار می دهد و آخرین اخبار و رویدادهایی را ارائه می دهد که شما و محصولاتتان باید در مورد آنها بدانید.