026-43212000

برنامه غذایی یونجه

مرحله استفاده نام کود مقدار مصرف
محلول پاشی (لیتردر هزار لیتر آب) آبیاری (لیتردر هکتار)
ابتدای رشد کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۳-۴ ۲۰-۳۰
محلول پاشی (لیتردر هزار لیتر آب) ۲-۳ ۱۰-۱۵
کود آلی گوگردى مایع زرگرین محلول پاشی (لیتردر هزار لیتر آب) ۱۰-۱۵
ساقه دهی محلول پاشی (لیتردر هزار لیتر آب) ۴-۵ ۳۰-۴۰
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن محلول پاشی (لیتردر هزار لیتر آب) ۱۰-۱۵
گلدهی محلول پاشی (لیتردر هزار لیتر آب) ۴-۵ ۳۰-۴۰
کود فسفات پتاسیم مایع زرگرین محلول پاشی (لیتردر هزار لیتر آب) ۱۰-۱۵
بعد از برداشت محلول پاشی (لیتردر هزار لیتر آب) ۳-۴ ۲۰-۳۰
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن محلول پاشی (لیتردر هزار لیتر آب) ۱۰-۱۵
محلول پاشی (لیتردر هزار لیتر آب) ۲-۳ ۱۰-۱۵
نظر کارشناسی شرکت تولید کننده در مورد استفاده از کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین، بین ۸۰ الی ۱۰۰ لیتر در هکتار، در طول دوره زراعی می باشد.
کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین با اکثر سموم و کودهای دیگر قابل اختلاط می باشد.
توصیه می گردد قبل از اختلاط با سموم و کودهای دیگر در ظروف کوچک تر تست اختلاط پذیری انجام گیرد.