026-43212000

برنامه غذایی کلزا

مرحله استفاده نام کود مقدار مصرف
محلول پاشی (لیتر در هکتار) آبیاری (لیتر در هکتار)
بذرمال کود بذرمال زرگرین ۳الی ۴ لیتر به ازای هر تن بذر *
ابتدای رشد ساقه (خروج از روزت) کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۳-۴ ۲۵-۳۰
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن ۲-۳ ۱۰-۱۵
قبل از گلدهی کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۳-۴ ۲۰-۳۰
کود آلی فروت ست مایع زرگرین ۲-۳ *
کود آلی گوگردى مایع زرگرین ۲-۳ ۱۰-۱۵
رسیدگی غلاف (پر کردن غلات) کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۳-۴ ۲۰-۳۰
کود فسفات پتاسیم مایع زرگرین ۲-۳ ۱۰-۱۵
نظر کارشناسی شرکت تولید کننده در مورد استفاده از کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین، بین ۱۰۰ الی ۱۲۰ لیتر در هکتار، در طول دوره زراعی می باشد.
کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین با اکثر سموم و کودهای دیگر قابل اختلاط می باشد.
توصیه می گردد قبل از اختلاط با سموم و کودهای دیگر در ظروف کوچک تر تست اختلاط پذیری انجام گیرد.