026-43212000

برنامه غذایی کاهو

مرحله استفاده نام کود مقدار مصرف
محلول پاشی (لیتردر هزار لیتر آب) آبیاری (لیتردر هکتار)
بعد از انتقال نشاء کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۳-۴ ۲۰
کود آلی گوگردى مایع زرگرین * ۱۰-۱۵
رشد رویشی و شروع گل دهی کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۴-۵ ۲۵-۳۰
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن ۲-۳ ۱۰-۱۵
تشکیل ۵۰٪ هد کاهو کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۴-۵ ۳۰-۳۵
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن ۲-۳ ۱۰-۱۵
نظر کارشناسی شرکت تولید کننده در مورد استفاده از کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین، بین ۸۰ الی ۱۰۰ لیتر در هکتار، در طول دوره زراعی می باشد.
کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین با اکثر سموم و کودهای دیگر قابل اختلاط می باشد.
توصیه می گردد قبل از اختلاط با سموم و کودهای دیگر در ظروف کوچک تر تست اختلاط پذیری انجام گیرد.
پیشنهاد می گردد سه روز قبل از انتقال نشا به زمین اصلی از محلول پاشی کود کامل ارگانیک حاوی اسید آمینه زرگرین برای کاهش استرس کاشت استفاده گردد.