026-43212000

برنامه غذایی چغندر قند

مرحله استفاده نام کود مقدار مصرف
محلول پاشی (لیتردر هزار لیتر آب) آبیاری (لیتردر هکتار)
بذرمال کود بذرمال زرگرین ۲ الی ۳ لیتر به ازای هر تن بذر *
بعد از جوانه زنی (۴ الی ۶ برگی) کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۳-۴ ۲۰-۳۰
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن ۲-۳ ۱۰-۱۵
کود آلی گوگردى مایع زرگرین ۲-۳ ۱۰-۱۵
رشد رویشی  (قبل از تشکیل غده) کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۴-۵ ۳۰-۴۰
کود آلی گوگردى مایع زرگرین ۲-۳ ۱۰-۱۵
کود آلی فروت ست مایع زرگرین ۲-۳ *
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن ۲-۳ ۱۰-۱۵
تشکیل غده کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۴-۵ ۳۰-۴۰
کود فسفات پتاسیم مایع زرگرین ۲-۲/۵ ۱۰-۱۵
نظر کارشناسی شرکت تولید کننده در مورد استفاده از کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین، بین ۸۰ الی ۱۰۰ لیتر در هکتار، در طول دوره زراعی می باشد.
کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین با اکثر سموم و کودهای دیگر قابل اختلاط می باشد.
توصیه می گردد قبل از اختلاط با سموم و کودهای دیگر در ظروف کوچک تر تست اختلاط پذیری انجام گیرد.