026-43212000

برنامه غذایی پیاز

مرحله استفاده نام کود مقدار مصرف
محلول پاشی (لیتردر هزار لیتر آب) آبیاری (لیتردر هکتار)
رشد ساقه کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۳-۴ ۲۰-۳۰
کود آلی گوگردى مایع زرگرین ۲-۳ ۱۰-۱۵
کود آلی گوگردى مایع زرگرین ۲-۳ ۱۰-۱۵
اوایل تشکیل سوخ پیاز کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۴-۵ ۳۰-۴۰
کود آلی گوگردى مایع زرگرین ۲-۳ ۱۰-۱۵
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن ۲-۳ ۱۰-۱۵
اواسط تشکیل سوخ پیاز کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۴-۵ ۳۰-۴۰
کود آلی گوگردى مایع زرگرین ۲-۳ ۱۰-۱۵
کود فسفات پتاسیم مایع زرگرین ۲-۲/۵ ۱۰-۱۵
نظر کارشناسی شرکت تولید کننده در مورد استفاده از کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین، بین ۸۰ الی ۱۰۰ لیتر در هکتار، در طول دوره زراعی می باشد.
کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین با اکثر سموم و کودهای دیگر قابل اختلاط می باشد.
توصیه می گردد قبل از اختلاط با سموم و کودهای دیگر در ظروف کوچک تر تست اختلاط پذیری انجام گیرد.
پیشنهاد می گردد سه روز قبل از انتقال نشا به زمین اصلی از محلول پاشی کود کامل ارگانیک حاوی اسید آمینه زرگرین برای کاهش استرس کاشت استفاده گردد.