026-43212000

برنامه غذایی پنبه

مرحله استفاده نام کود مقدار مصرف
محلول پاشی (لیتر در هکتار) آبیاری (لیتر در هکتار)
بذرمال کود بذرمال زرگرین ۴ الی ۵ لیتر به ازای هر تن بذر
رشد رویشی (۴ الی ۶ برگی) کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۳-۴ ۲۰-۳۰
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن ۲-۳ ۱۰-۱۵
کود آلی گوگردى مایع زرگرین ۲-۳ ۱۰-۱۵
رشد ساقه کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۳-۴ ۲۵-۳۰
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن ۲-۳ ۱۰-۱۵
کود آلی فروت ست مایع زرگرین ۲-۳ *
کود آلی گوگردى مایع زرگرین ۲-۳ ۱۰-۱۵
تشکیل گل و قوزه کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۳-۴ ۳۰-۴۰
کود فسفات پتاسیم مایع زرگرین ۲-۳ ۱۰-۱۵
نظر کارشناسی شرکت تولید کننده در مورد استفاده از کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین، بین ۸۰ الی ۱۰۰ لیتر در هکتار، در طول دوره زراعی می باشد.
کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین با اکثر سموم و کودهای دیگر قابل اختلاط می باشد.
توصیه می گردد قبل از اختلاط با سموم و کودهای دیگر در ظروف کوچک تر تست اختلاط پذیری انجام گیرد.