026-43212000

برنامه غذایی سیب زمینی

مرحله استفاده نام کود مقدار مصرف
محلول پاشی (لیتردر هزار لیتر آب) آبیاری (لیتردر هکتار)
رشد رویشی  کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۳-۴ ۲۰-۳۰
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن ۲-۳ ۱۰-۱۵
کود آلی گوگردى مایع زرگرین ۲-۳ ۱۰-۱۵
غده دهی کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۴-۵ ۳۰-۴۰
کود آلی گوگردى مایع زرگرین ۲-۳ ۱۰-۱۵
کود آلی فروت ست مایع زرگرین ۲-۳ *
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن ۲-۳ ۱۰-۱۵
تورم غده کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۴-۵ ۳۰-۴۰
کود فسفات پتاسیم مایع زرگرین ۲-۲/۵ ۱۰-۱۵
نظر کارشناسی شرکت تولید کننده در مورد استفاده از کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین، بین ۸۰ الی ۱۰۰ لیتر در هکتار، در طول دوره زراعی می باشد.
کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین با اکثر سموم و کودهای دیگر قابل اختلاط می باشد.
توصیه می گردد قبل از اختلاط با سموم و کودهای دیگر در ظروف کوچک تر تست اختلاط پذیری انجام گیرد.