026-43212000

برنامه غذایی خیار

مرحله استفاده نام کود مقدار مصرف
محلول پاشی (لیتردر هزار لیتر آب) آبیاری (لیتردر هکتار)
مرحله سه الی چهار برگی کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۳-۴ ۲۰-۳۰
کود آلی گوگردى مایع زرگرین ۲-۳ ۱۰-۱۵
کود فسفات پتاسیم مایع زرگرین ۲-۲/۵ ۱۰-۱۵
شروع رشد رویشی و شروع گل دهی کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۴-۵ ۳۰-۴۰
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن ۲-۳ ۱۰-۱۵
کود آلی فروت ست مایع زرگرین ۲-۳ *
شروع برداشت کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۴-۵ ۳۰-۴۰
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن ۲-۳ *
کود آلی فروت ست مایع زرگرین ۲-۳ ۱۰-۱۵
نظر کارشناسی شرکت تولید کننده در مورد استفاده از کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین، بین ۸۰ الی ۱۰۰ لیتر در هکتار، در طول دوره زراعی می باشد.
کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین با اکثر سموم و کودهای دیگر قابل اختلاط می باشد.
توصیه می گردد قبل از اختلاط با سموم و کودهای دیگر در ظروف کوچک تر تست اختلاط پذیری انجام گیرد.
پیشنهاد می گردد سه روز قبل از انتقال نشا به زمین اصلی از محلول پاشی کود کامل ارگانیک حاوی اسید آمینه زرگرین برای کاهش استرس کاشت استفاده گردد.
پیشنهاد می گردد با شروع برداشت، کود کامل ارگانیک حاوی اسید آمینه زرگرین در سه نوبت تقسیم و استفاده گردد.