026-43212000

برنامه غذایی برنج

مرحله استفاده نام کود مقدار مصرف
محلول پاشی (در هکتار) آبیاری (در هکتار)
بذرمال کود بذرمال زرگرین ۴ الی ۵ لیتر به ازای هر تن بذر *
نشا کاری کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۳-۴ ۲۰-۳۰
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن ۲-۳ ۱۰-۱۵
کود آلی گوگردى مایع زرگرین ۲-۳ ۱۰-۱۵
ابتدای پنجه زنی کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۳-۴ ۲۰-۳۰
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن ۲-۳ ۱۰-۱۵
شروع ساقه دهی (شروع رشد رویشی) کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۳-۴ ۳۰-۴۰
کود آلی فروت ست مایع زرگرین ۲-۳ *
کود آلی ۱۳-۱۳-۱۳ مایع زرگریــن ۲-۳ ۱۰-۱۵
تشکیل خوشه (پر کردن دانه) کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین ۳-۴ ۳۰-۴۰
کود فسفات پتاسیم مایع زرگرین ۲-۳ ۱۰-۱۵
نظر کارشناسی شرکت تولید کننده در مورد استفاده از کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین، بین ۱۰۰ الی ۱۲۰ لیتر در هکتار، در طول دوره زراعی می باشد.
کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین با اکثر سموم و کودهای دیگر قابل اختلاط می باشد.
توصیه می گردد قبل از اختلاط با سموم و کودهای دیگر در ظروف کوچک تر تست اختلاط پذیری انجام گیرد.
پیشنهاد می گردد سه روز قبل از نشا کاری، از کود کامل ارگانیک حاوی اسیدآمینه زرگرین به صورت محلول پاشی جهت کاهش استرس های کاشت و جلوگیری از خشکیدگی نشاها استفاده گردد.